Aktualności

Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.


8 maja 2014r. na wydziale historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej „ Życie polityczne, kulturalne i społeczne w Mławie w latach 1945-1957” napisanej przez Leszka Andrzeja Arenta - dyrektora Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie. Promotorem przewodu doktorskiego był prof. dr hab. Janusz Szczepański. Autor ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilkunastu książek poświęconych dziejom walk o niepodległość, zwłaszcza wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, a także dziejom miast, wsi, szkolnictwa, emigracji zarobkowej i mniejszości narodowo-wyznaniowych.

Z recenzji prof. dr hab. Romualda Turkowskiego, konkluzja końcowa: „ Praca doktorska mgr.Leszka Andrzeja Arenta dotyczy ważnego epizodu dziejów najnowszej Polski, a mianowicie instalacji władzy ludowej a potem jej utrwalania pod kierunkiem komunistów na terenie Północnego Mazowsza w tym w Mławie i okolicy. Uważam dysertację doktoranta za bardzo interesujący i udanie zrealizowany projekt badawczy. Pracę cechuje bardzo dobry warsztat naukowy, spokojna i rzeczowa narracja. Autor poprawnie skonstruował pracę i konsekwentnie potem wypełnił bardzo obficie treścią. Myślę, że praca ta powinna być opublikowana.”

Końcowym akcentem obrony było stwierdzenie przewodniczącego Rady Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku prof. dr hab. Bronisława Nowaka: „ Zaświadczam, że Pan Leszek Andrzej Arent obronił w dniu 8 maja 2014r. rozprawę doktorską na temat:„ Życie polityczne, kulturalne i społeczne w Mławie w latach 1945-1957”. W tym samym dniu Rada Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historii”


Data dodania: 09.05.2014, 11:46glowna aktualnosci kontakt