Dział przyrody


Dział przedstawia faunę północnego Mazowsza. W największej sali, prezentujemy świat zwierząt. Przedstawiono w niej kolekcję owadów: gatunki krajowych ważek, motyli nocnych i dziennych, ich rozwój, owady chronione i szkodliwe.

Największą i najbardziej różnorodną grupą zwierząt obecnie wyeksponowaną są ptaki, pokazane w trzech dużych podgrupach, w zależności od miejsca bytowania, a mianowicie: ptaki wód i mokradeł, ptaki pól i lasów, ptaki drapieżne.

Także interesującą grupę stanowią ssaki pokazane w grupach środowiskowych, często całymi rodzinami. Oglądamy, więc ssaki pól i lasów, i ssaki drapieżne.

Wyeksponowano także najładniejsze poroża, w tym duży, wielopunktowy, medalowy wieniec jelenia. Szczególnie godne obejrzenia jest poroże tura wraz z czaszką znalezione przypadkowo pod Szreńskiem, dobrze zachowane, mające kilkaset lat. To królewskie zwierzę zostało całkowicie wytępione już w XVII w. Całość uzupełniają skóry dzików, jeleni i saren, klepiec - samołówka na grubego zwierza, oraz wspaniały zegar zdobiony trofeami myśliwskimi.

Najciekawszym eksponatem jest niewątpliwie słoń leśny, żyjący, na tych terenach, w prapuszczach rosnących w ciepłych okresach międzylodowcowych przed stu tysięcy lat.

To spektakularne znalezisko miało miejsce w 1982 roku, na południowy-wschód od Mławy, podczas budowy ujęcia wody pod Ciechanowem. Na głębokości około3 metrów koparka przypadkowo natrafiła na szkielet słonia leśnego, niszcząc znaczną jego część. Najlepiej zachodzą się przednia kończyna tego olbrzymiego, pradawnego ssaka.

Jest to jeden z nielicznych przedstawicieli tego gatunku znanych w Europie i jeden z trzech znanych w Polsce.

W kolejnych salach przedstawione zostały zmiany zachodzące w okresie czwartorzędu, przede wszystkim na Mazowszu. Obrazują je nam kolorowe, plastyczne mapy przestawiające zasięg zlodowaceń i zmiany klimatyczne w plejstocenie, glacjały i interglacjały, stadiały i interstadiały, w tym stadiał Wkry i Mławy.

W gablotach umieszczono skały oraz skamieniałości roślin i zwierząt. Osobne miejsce w tej sali zajmują meteoryty.

Zwiedzający dział przyrodniczy mogą, oprócz poznania wyglądu zwierząt, także przekonać się jak brzmią ich odgłosy. Umożliwia to komputerowy przewodnik multimedialny prezentujący wybrane gatunki ptaków i ssaków zamieszkujących nasz region.
glowna aktualnosci kontakt