Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 19.06.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.03.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
2. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Treści niedostępne

Multimedia wizualne zamieszczone na stronie muzeum.mlawa.pl nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

Na stronie internetowej muzeum.mlawa.pl znajdują się następujące narzędzia dostępności:

 • powiększenie tekstu
 • pomniejszenie tekstu
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • podkreślenie linków
 • czytelna czcionka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem kontakt@muzeum.mlawa.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 23 654 33 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor MZZ w Mławie

Adres: ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława

E-mail: robert.zaborowski@muzeum.mlawa.pl

Telefon: 23 654 33 48 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum:

 1. Parking płatny przed budynkiem.
 2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 3. Schodołaz i wózek dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

W Muzeum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Skip to content