Standardy ochrony małoletnich w Muzeum – wersja skrócona

Załącznik nr  5

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ W MŁAWIE

– wersja skrócona

§ 1

1. Podstawową zasadą czynności podejmowanych przez personel Muzeum w kontaktach z małoletnimi jest działanie na rzecz ich dobra. Personel Muzeum traktuje małoletnich z szacunkiem.

2. Personel Muzeum zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnim oraz każdorazowego rozważania, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne i uzasadnione.

3. Personel Muzeum, który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy, np. znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.

§ 2

1. Członkowie personelu Muzeum w kontaktach z małoletnimi:

1) odnoszą się do małoletniego z szacunkiem,

2) wysłuchują małoletnich i starają się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku,

3) nie zawstydzają małoletnich,

4) nie krzyczą, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie).

2. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletnich w jakiejkolwiek formie. Każde, przemocowe zachowanie wobec małoletniego jest niedozwolone.

3. Nie wolno dotykać małoletnich w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.

4. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

5. Członek personelu Muzeum, który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy, np.  znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.

6. Niedopuszczalne jest spanie personelu Muzeum w jednym łóżku z małoletnim podczas organizacji wypoczynku bądź innej formy spędzania czasu z małoletnimi.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny członka personelu Muzeum z małoletnim. Do sytuacji takich zaliczyć można:

1) pomoc niepełnosprawnemu małoletniemu w czynnościach higienicznych, spożywaniu posiłków, poruszaniu się, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a małoletni lub jego opiekun wyraził zgodę.

2) udział w prawnie dopuszczalnych działaniach, w których kontakt taki jest rzeczą zwyczajną (np. zabawa).

§ 3

1. Personel Muzeum nie kontaktuje się prywatnymi kanałami komunikacji z małoletnimi bez wiedzy ich opiekunów.

2. Jeśli personel Muzeum musi spotkać się z małoletnimi poza czasem standardowo poświęcanym na działalność prowadzoną przez Muzeum to na spotkanie takie opiekun małoletniego musi wyrazić zgodę.

§ 4

1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez członka personelu Muzeum, to osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z małoletnim do czasu wyjaśnienia sprawy.

2. Dyrektor Muzeum przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego, a w szczególności z jego opiekunem. Dyrektor Muzeum stara się ustalić przebieg zdarzenia oraz jego wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia te są spisywane na karcie interwencji.

3. Dyrektor Muzeum organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

4. W przypadku gdy członek personelu Muzeum dopuścił się wobec małoletniego innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Dyrektor Muzeum powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy w szczególności wysłuchać członka personelu Muzeum podejrzewanego o krzywdzenie małoletniego oraz inne osoby mające wiedzę na temat zdarzenia. W sytuacji, gdy naruszenie dobra małoletniego jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności, należy rozważyć możliwość powzięcia stosownych środków dyscyplinujących.

§ 5

1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez osobę nie będąc członkiem personelu Muzeum, Dyrektor Muzeum przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego, w szczególności jego opiekunem. Dyrektor Muzeum stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.

2. Dyrektor Muzeum organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

§ 6

1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez innego małoletniego (np. na zajęciach grupowych) należy przeprowadzić rozmowę z małoletnim podejrzewanym o krzywdzenie oraz z jego opiekunem, a także oddzielnie z małoletnim poddawanym krzywdzeniu i z jego opiekunem. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne krzywdzonego małoletniego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.

2. Wspólnie z opiekunem małoletniego krzywdzącego należy opracować plan, celem wyeliminowania zachowań niepożądanych.

3. Z opiekunem małoletniego, poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.

§ 7

1. Członkowie personelu Muzeum uznając prawo małoletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.

2. Upublicznienie przez członka personelu Muzeum wizerunku małoletniego utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna małoletniego.

3. Jeżeli wizerunek stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.

Skip to content