Standardy ochrony małoletnich w Muzeum

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2024

Dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
w Mławie z dnia 18-04-2024 roku

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ W MŁAWIE

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem MZZ.

Rozdział 3. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

Rozdział 4. Zasady aktualizacji Standardów oraz zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie personelu MZZ do ich stosowania.

Rozdział 5. Zasady udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim Standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania.

Rozdział 6. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdy

Rozdział 7. Zasady ochrony wizerunku małoletniego.

Rozdział8.Postanowieniakońcowe.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Standardy Ochrony Małoletnich Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zwane dalej Standardami zostały opracowane w związku z obowiązkami nałożonymi ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
 2. Ilekroć w Standardach jest mowa o:
 1. MZZ – należy   przez   to   rozumieć   Muzeum   Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
 2. personelu MZZ – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników    Muzeum   Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie oraz inne osoby wykonujące pracę zarobkową, a mające kontakt z małoletnimi poprzez zaangażowanie w działalność MZZ,
 3. krzywdzenie małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie,
 4. małoletni – należy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia,
 5. opiekun małoletniego – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy,
 6. osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dyrektora MZZ do sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszych Standardów.

Rozdział 2

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem MZZ

§ 2

 1. Dyrektor MZZ jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Standardów w MZZ.
 2. Dyrektor MZZ zapoznaje personel MZZ ze Standardami oraz odbiera od nich oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

§ 3

 1. Dyrektor MZZ przed dopuszczeniem personelu MZZ do działalności związanej
  z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, rozwojem duchowym lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi sprawdza personel MZZ
  w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym, zwanym dalej Rejestrem. Sprawdzenie dotyczy także osób poniżej 18 roku życia. Osoba figurująca
  w Rejestrze nie może zostać dopuszczona do działalności określonej w zdaniu 1.
 2. W celu monitorowania bezpieczeństwa w MZZ, poza wykonaniem obowiązku określonego w ustępie 1, Dyrektor MZZ dokonuje w każdym roku kalendarzowym sprawdzenia figurowania personelu MZZ dopuszczonego do działalności określonej
  w ust 1. w Rejestrze.
 3. Poza sprawdzeniem figurowania osób w Rejestrze każdy osoba wchodząc w skład personelu MZZ dopuszczonego do działalności określonej w ust 1. powyżej 17 roku życia podpisuje oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.
 4. W przypadku powzięcia informacji o wszczęciu wobec kogokolwiek z personelu MZZ postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub przestępstwo przeciwko małoletniemu Dyrektor MZZ niezwłocznie odsuwa taką osobę od wszelkich form kontaktu z małoletnimi.

§ 4

 1. Podstawową zasadą czynności podejmowanych przez personel MZZ w kontaktach
  z małoletnimi jest działanie na rzecz ich dobra. Personel MZZ traktuje małoletnich
  z szacunkiem.
 2. Personel MZZ zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi oraz każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne i uzasadnione.
 3. W przypadku zaobserwowania sytuacji przemocowych pomiędzy samymi małoletnimi każdy członek personelu MZZ zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji i stosownej interwencji polegającej na powstrzymaniu eskalacji konfliktu i zachowań niedozwolonych.
 4. Decyzje dotyczące konkretnego małoletniego powinny uwzględniać również bezpieczeństwo pozostałych małoletnich.
 5. Personel MZZ monitoruje sytuację i dobrostan małoletnich oraz zwraca uwagę
  na właściwość i poprawność relacji zachodzących pomiędzy personelem MZZ,
  a małoletnimi oraz pomiędzy samymi małoletnimi.
 6. Personel MZZ, który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.

§ 5

 1. Członkowie personelu MZZ w kontakcie z małoletnimi:
 1. odnoszą się do małoletnich z szacunkiem,
 2. wysłuchują małoletnich i starają się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji
  i ich wieku,
 3. nie zawstydzają małoletnich, nie lekceważą i nie obrażają,
 4. nie krzyczą, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie).
 1. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletnich w jakiejkolwiek formie. Każde przemocowe zachowanie wobec małoletniego jest niedozwolone.
 2. Nie wolno dotykać małoletnich w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.
 3. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 4. Członek personelu MZZ, który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny członka personelu MZZ z małoletnim.

Do sytuacji takich zaliczyć można:

 1. pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, spożywaniu posiłków, poruszaniu się, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a małoletni/jego opiekun wyrazi zgodę,
 2. udział w prawnie dopuszczalnych działaniach, w których Kontakt taki jest rzeczą zwyczajną , np. zabawa.

§ 6

 1. Personel MZZ nie kontaktuje się prywatnymi kanałami komunikacji z małoletnimi bez wiedzy ich opiekunów.
 2. Jeśli personel MZZ musi spotkać się z małoletnim poza czasem standardowo poświęcanym na działalność prowadzoną przez PME to na spotkanie takie opiekun małoletniego musi wyrazić zgodę.

Rozdział 3

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

§ 7

 1. Personel MZZ zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia małoletnich.
 2. W przypadku powzięcia przez personel MZZ podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, to ma on obowiązek poinformować o tych podejrzeniach Dyrektora MZZ.
 3. Interwencja podejmowana jest przez Dyrektora MZZ. Dyrektor MZZ może wyznaczyć konkretną osobę do podejmowania tego rodzaju interwencji. W przypadku wyznaczenia takiej osoby jej dane (imię, nazwisko, mail, telefon) zostaną podane do wiadomości personelu MZZ.
 4. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony osoby wyznaczonej do podejmowania interwencji, wówczas interwencja prowadzona jest przez Dyrektora MZZ.
 5. W miarę możliwości do udziału w interwencji można zaangażować specjalistów, w szczególności psychologów i pedagogów, celem skorzystania z ich pomocy przy rozmowie z małoletnim o trudnych doświadczeniach.

§ 8

W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie małoletniego jest zagrożone należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe służby.

§ 9

 1. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Standardów.
 2. Personel MZZ posiadający informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, jest zobowiązany do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane Dyrektorowi MZZ oraz uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 3. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego zgłosili opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów małoletniego na piśmie oraz sporządzić kartę interwencji.

§ 10

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez członka personelu MZZ, to osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z małoletnimi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 2. Dyrektor MZZ przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego, w szczególności jego opiekunem. Dyrektor MZZ stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.
 3. Dyrektor MZZ organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
 4. W przypadku gdy członek personelu MZZ dopuścił się wobec małoletniego innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Dyrektor MZZ powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać członka personelu MZZ podejrzewanego o krzywdzenie małoletniego oraz inne osoby mające wiedzę na temat zdarzenia. W sytuacji, gdy naruszenie dobra małoletniego jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności, należy rozważyć możliwość powzięcia stosownych środków dyscyplinujących.

§ 11

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez osobę nie będącą członkiem personelu MZZ, Dyrektor MZZ przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu   i o sytuacji osobistej (rodzinnej,   zdrowotnej) małoletniego, w szczególności jego opiekunem. Dyrektor MZZ stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.
 2. Dyrektor MZZ organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
 3. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun małoletniego zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. małoletni wielokrotnie jest nieadekwatnie ubrany do pogody, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec małoletniego, należy poinformować właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z sytuacji ubóstwa, bądź – w przypadku przemocy i zaniedbania – konieczności wszczęcia procedury Niebieskie Karty.

§ 12

 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez innego małoletniego (np. na zajęciach grupowych) należy przeprowadzić rozmowę z małoletnim podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego opiekunem, a także oddzielnie z małoletnim poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunem. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.
 2. Wspólnie z opiekunem małoletniego krzywdzącego należy opracować plan, celem wyeliminowania

zachowań niepożądanych.

 1. Z opiekunem małoletniego poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.
 2. W trakcie rozmów należy upewnić się, że małoletni podejrzewany o krzywdzenie innego małoletniego

nie jest krzywdzony przez opiekuna lub inne osoby.

§ 13

 1. W przypadku, gdy wobec małoletniego popełniono przestępstwo Dyrektor MZZ sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.
 2. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunem wynika, że nie jest on zainteresowany pomocą małoletniemu, ignoruje zdarzenie lub w inny sposób nie wspiera małoletniego, które doświadczyło krzywdzenia Dyrektor MZZ sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego.
 3. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa powyżej.

Rozdział 4

Zasady aktualizacji Standardów oraz zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie personelu MZZ do ich stosowania

§ 14

Dyrektor MZZ obowiązany jest co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny Standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.

§ 15

 1. Dyrektor MZZ wyznacza osobę odpowiedzialną za przygotowanie personelu MZZ do stosowania Standardów (zwana dalej Osobą Odpowiedzialną).
 2. Osoba Odpowiedzialna monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń i proponowanych zmian.
 3. Członkowie personelu MZZ mogą przekazywać swoje uwagi, proponować zmiany względem uregulowań zawartych w Standardach do Osoby Odpowiedzialnej oraz zgłaszać incydenty naruszania Standardów.
 4. Wszelkie uwagi, proponowane zmiany i incydenty w zakresie naruszania Standardów Osoba Odpowiedzialna przekazuje Dyrektorowi MZZ.
 5. Wszelkich zmian w Standardach dokonuje Dyrektor MZZ.

Rozdział 5

Zasady udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim Standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania

§ 16

 1. Standardy są dokumentem ogólnodostępnym w szczególności dla personelu MZZ, małoletnich i ich opiekunów.
 2. Opiekunowie małoletnich zostają zapoznani ze Standardami. Opiekunowie składają oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Standardów.
 3. W oparciu o niniejsze Standardy Dyrektor MZZ opracowuje skróconą wersję Standardów zawierającą informacje istotne dla małoletnich. Małoletni zostają zapoznani z treścią Standardów oraz skróconą wersją Standardów. Skrócona wersja Standardów stanowi Załącznik nr 5.

Rozdział6

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdy

§ 17

 1. Pomimo zastosowania procedury interwencji członkowie personelu MZZ powinni po ujawnieniu krzywdy wspierać małoletniego oraz zwracać uwagę na wszelkie niepokojące sygnały.
 2. Jeżeli jest to możliwe, po ujawnieniu krzywdy, Dyrektor MZZ może utworzyć grupę wsparcia dla małoletniego.

Rozdział7

Zasady ochrony wizerunku małoletniego

§ 18

 1. Członkowie personelu MZZ uznając prawo małoletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.
 2. Upublicznienie przez członka personelu MZZ wizerunku małoletniego utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna małoletniego.
 3. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.

Rozdział8

Postanowienia końcowe

§ 19

  1. Standardy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
  2. Standardy zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń w MZZ i na stronie internetowej – w wersji pełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

Załącznik nr 1

………………………………………………………

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH

MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ W MŁAWIE

……………………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ W MŁAWIE oraz

zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………………………………..….

podpis

Załącznik nr 2

…………………………………………………………..

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

………………………………………………………………………………..  legitymująca/y  się  dowodem  osobistym      o  nr …………………………….. , nr PESEL…………………………………. oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy oraz nie toczyło się przeciwko mnie żadne postępowanie karne (w tym postępowanie przygotowawcze), ani dyscyplinarne w tym zakresie.

……………………………………….……………………….

podpis

Załącznik nr 3

Karta interwencji

 1. Imię i nazwisko małoletniego

…………………………………………………………

 1. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

…………………………………………………………

 1. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

…………………………………………………………

 1. Działania podjęte wobec małoletniego

…………………………………………………………

 1. Ustalenia planu pomocy (jeśli dotyczy)

…………………………………………………………

 1. Spotkania z opiekunem małoletniego

…………………………………………………………

 1. Dane dotyczące interwencji (nazwa i adres organu, do którego zgłoszono interwencję)

…………………………………………………………

 1. Wyniki interwencji

…………………………………………………………

 1. Działania podjęte wobec krzywdzącego

…………………………………………………………

Załącznik nr 4

……………………………………………………..

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH

MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ W MŁAWIE

……………………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ W MŁAWIE.

………………………………….………….

Podpis

Skip to content