Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Dostęp do takich informacji publicznych podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych.

Udostępnianie informacji publicznych w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie następuje:

– poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej + na stronie internetowej Muzeum: muzeum.mlawa.pl

– na pisemny wniosek (skierowany na adres: Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. 3 Maja 5 06-500 Mława, ewentualnie fax: 23 654 33 48, oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@muzeum.mlawa.pl

– w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie informacji niedostępnych w BIP, ani za pośrednictwem strony internetowej urzędu, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy dyrektor  rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy:  Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46). Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę zaś rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Skip to content