Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

1. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej mieści się przy ul. 3 Maja 5 w Mławie.

2. Muzeum jest czynne:

poniedziałek – piątek : 8.00 – 16.00 

sobota: 9.00 – 14.00

każda pierwsza niedziela miesiąca: 10.00 – 13.00

święta – nieczynne

3. Zwiedzanie sal ekspozycyjnych możliwe jest od godz. 8:30 i odbywa się pod nadzorem pracownika Muzeum w dniach i godzinach, podanych do publicznej wiadomości na internetowej stronie Muzeum. Ostatnich chętnych do zwiedzania Muzeum przyjmuje na 45 min. przed zamknięciem.

4. Informacje, dotyczące dni i godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających, zamieszczane są w Muzeum oraz na stronie internetowej.

5. Zwiedzanie grupowe (grupa, która liczy od 10 do maksymalnie 25 osób) może odbywać się bez przewodnika lub z przewodnikiem. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa 60 minut.

6. Dla zorganizowanych grup, o których mowa w pkt. 5 istnieje możliwość zwiedzania Muzeum, wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (tel. 023 654 33 48) lub pisemnej: kontakt@muzeum.mlawa.pl.

7. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest zakup biletu wstępu, zgodnie z Cennikiem biletów wstępu do Muzeum. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość wystawienia faktury.

8. Udział w zajęciach i wydarzeniach, organizowanych na terenie Muzeum, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystywanie zdjęć na cele promocji Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

9. Zwiedzający obowiązani są do pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej (płaszcze, kurtki) oraz parasoli, a także wszelkich dużych toreb, plecaków. Szatnia jest bezpłatna.

10. Pracownicy Muzeum nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez zwiedzających.

11. Fotografowanie i filmowanie nie może przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Fotografowanie na terenie Muzeum dozwolone jest bez użycia dodatkowego oświetlenia i statywu.

12. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za uszkodzenia mienia Muzeum.

13. Na terenie Muzeum niedozwolone jest:
a) wnoszenie broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,
b) palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
c) spożywanie żywności i picie napojów,
d) zwiedzanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a także zwiedzanie przez osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
e) wprowadzanie zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika,
f) prowadzenie głośnych rozmów telefonicznych.

W przypadku naruszenia powyższych zakazów, obsługa Muzeum ma prawo zwrócić uwagę niewłaściwie zachowującym się osobom, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, obsługa Muzeum uprawniona jest do podjęcia odpowiednich działań, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

14. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Muzeum oraz są odpowiedzialni za ich czyny.

15. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Cennik biletów wstępu do Muzeum

Bilet normalny – 10,00 zł/os. 

Bilet ulgowy – 5,00 zł/os.

Bilet zbiorczy – 5,00 zł/os.

Bilet z Kartą Rodzina 3+ i Kartą Mławiaka – 5,00 zł/os.

Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracownikom służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65. roku życia, kombatantom, odznaczonym „Za opiekę nad zabytkami”, odznakami „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

– osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym, Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

– pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

– członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMS),

– posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. O Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),

– dzieciom do lat 7,

– opiekunom grup (1 opiekun w grupie 10 osób).

Skip to content